Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 26/04/2017 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
04
23
/
04
21
/
04
19
/
04
16
/
04
14
/
04
12
/
04
09
/
04
07
/
04
05
/
04
02
/
04
31
/
03
29
/
03
26
/
03
24
/
03
22
/
03
19
/
03
17
/
03
15
/
03
12
/
03
10
/
03
08
/
03
05
/
03
03
/
03
01
/
03
26
/
02
24
/
02
22
/
02
19
/
02
17
/
02
15
/
02
12
/
02
10
/
02
08
/
02
05
/
02
03
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
20
/
01
18
/
01
15
/
01
13
/
01
11
/
01
08
/
01
06
/
01
04
/
01
01
/
01
30
/
12
28
/
12
25
/
12
23
/
12
21
/
12
18
/
12
16
/
12
14
/
12
11
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng
01 9                       1       1 1                     1 1           1         1 1                       1             01
02 9             1                   1             1     1           1       1               1           1             1   02
03 8             1       1               1           1     1                                                   1 1     1   03
04 12           1     1     1 1               1     1 1   1       1 1                               1                   1   04
05 13           1   1 1   1 1 1                 1                               1         1                 1       1 1 1   05
06 9         1                 1     1     1                       1 1           1                             1     1     06
07 7     1   1           1             1               1                                               1         1         07
08 7     1       1 1                                       1               1                 1                     1       08
09 5                               1     1   1                                   1                   1                     09
10 5           1                 1       1                           1       1                                             10
11 9                       1               1   1       1                 1   1       1 1                                 1 11
12 12                     1     1     1 1                       1   1                       1   1           1   1     1   1 12
13 6   1         1     1                           1                 1         1                                           13
14 6 1                 1         1             1                                 1                             1           14
15 4     1                                                     1       1                                                 1 15
16 5 1               1                                 1         1                                                   1     16
17 7 1 1             1                                       1             1                                 1           1 17
18 8         1                                   1         1                 1   1             1     1         1           18
19 6       1     1                                     1 1       1                                 1                       19
20 8 1     1           1   1                   1                     1             1                       1               20
21 9               1   1                     1   1                 1           1   1         1                           1 21
22 8   1                                           1                         1     1   1         1       1             1   22
23 6                   1       1                   1     1         1                                   1                   23
24 9                         1     1   1         1           1                             1         1       1         1   24
25 8               1           1                             1 1                         1         1     1   1             25
26 10               1         1                   1   1                 1 1         1   1                             1   1 26
27 8                     1                   1                 1 1             1         1         1   1                   27
28 7                         1     1                       1       1 1           1     1                                   28
29 14         1                 1                                 1     1 1     1   1     1 1 1 1   1   1   1               29
30 11   1 1                 1     1         1         1           1               1               1               1   1     30
31 7   1                             1   1                                 1         1   1         1                       31
32 14     1 1 1       1           1       1 1   1                       1   1         1     1   1                 1         32
33 11       1   1       1 1         1                         1             1 1                       1   1         1       33
34 6                                                                   1 1           1           1         1       1       34
35 6 1                                     1         1       1                         1               1                   35
36 6           1                   1 1                                                           1   1     1               36
37 9               1         1   1                             1                     1     1 1         1     1             37
38 6       1   1                             1         1               1                                 1                 38
39 9 1   1                                       1     1                   1               1   1     1             1       39
40 4                 1                   1                               1                                     1           40
41 4             1                                 1           1                                                 1         41
42 4                             1         1   1           1                                                               42
43 9   1                       1       1                                               1 1       1       1   1   1         43
44 7       1 1                         1     1       1   1                                                         1       44
45 7                                   1         1       1                     1             1 1 1                         45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
04
23
/
04
21
/
04
19
/
04
16
/
04
14
/
04
12
/
04
09
/
04
07
/
04
05
/
04
02
/
04
31
/
03
29
/
03
26
/
03
24
/
03
22
/
03
19
/
03
17
/
03
15
/
03
12
/
03
10
/
03
08
/
03
05
/
03
03
/
03
01
/
03
26
/
02
24
/
02
22
/
02
19
/
02
17
/
02
15
/
02
12
/
02
10
/
02
08
/
02
05
/
02
03
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
20
/
01
18
/
01
15
/
01
13
/
01
11
/
01
08
/
01
06
/
01
04
/
01
01
/
01
30
/
12
28
/
12
25
/
12
23
/
12
21
/
12
18
/
12
16
/
12
14
/
12
11
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng