Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 18/04/2018 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
15
/
04
13
/
04
11
/
04
08
/
04
06
/
04
04
/
04
01
/
04
30
/
03
28
/
03
25
/
03
23
/
03
21
/
03
18
/
03
16
/
03
14
/
03
11
/
03
09
/
03
07
/
03
04
/
03
02
/
03
28
/
02
25
/
02
23
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
09
/
02
07
/
02
04
/
02
02
/
02
31
/
01
28
/
01
26
/
01
24
/
01
21
/
01
19
/
01
17
/
01
14
/
01
12
/
01
10
/
01
07
/
01
05
/
01
03
/
01
31
/
12
29
/
12
27
/
12
24
/
12
22
/
12
20
/
12
17
/
12
15
/
12
13
/
12
10
/
12
08
/
12
06
/
12
03
/
12
01
/
12
29
/
11
Ngày
/
Tháng
01 8                                                                                                         01
02 7                                                                                                           02
03 7                                                                                                           03
04 9                                                                                                       04
05 9                                                                                                       05
06 9                                                                                                       06
07 10                                                                                                     07
08 9                                                                                                       08
09 9                                                                                                       09
10 9                                                                                                       10
11 7                                                                                                           11
12 8                                                                                                         12
13 10                                                                                                     13
14 9                                                                                                       14
15 3                                                                                                                   15
16 6                                                                                                             16
17 6                                                                                                             17
18 7                                                                                                           18
19 14                                                                                           19
20 4                                                                                                                 20
21 5                                                                                                               21
22 6                                                                                                             22
23 7                                                                                                         23
24 9                                                                                                       24
25 5                                                                                                               25
26 8                                                                                                       26
27 12                                                                                                 27
28 7                                                                                                           28
29 7                                                                                                           29
30 12                                                                                                 30
31 9                                                                                                       31
32 7                                                                                                           32
33 7                                                                                                           33
34 11                                                                                                   34
35 5                                                                                                               35
36 8                                                                                                         36
37 7                                                                                                         37
38 6                                                                                                           38
39 6                                                                                                             39
40 11                                                                                                   40
41 8                                                                                                       41
42 8                                                                                                         42
43 7                                                                                                           43
44 8                                                                                                         44
45 8                                                                                                         45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
15
/
04
13
/
04
11
/
04
08
/
04
06
/
04
04
/
04
01
/
04
30
/
03
28
/
03
25
/
03
23
/
03
21
/
03
18
/
03
16
/
03
14
/
03
11
/
03
09
/
03
07
/
03
04
/
03
02
/
03
28
/
02
25
/
02
23
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
09
/
02
07
/
02
04
/
02
02
/
02
31
/
01
28
/
01
26
/
01
24
/
01
21
/
01
19
/
01
17
/
01
14
/
01
12
/
01
10
/
01
07
/
01
05
/
01
03
/
01
31
/
12
29
/
12
27
/
12
24
/
12
22
/
12
20
/
12
17
/
12
15
/
12
13
/
12
10
/
12
08
/
12
06
/
12
03
/
12
01
/
12
29
/
11
Ngày
/
Tháng