Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 01/03/2017 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
03
26
/
02
24
/
02
22
/
02
19
/
02
17
/
02
15
/
02
12
/
02
10
/
02
08
/
02
05
/
02
03
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
20
/
01
18
/
01
15
/
01
13
/
01
11
/
01
08
/
01
06
/
01
04
/
01
01
/
01
30
/
12
28
/
12
25
/
12
23
/
12
21
/
12
18
/
12
16
/
12
14
/
12
11
/
12
09
/
12
07
/
12
04
/
12
02
/
12
30
/
11
27
/
11
25
/
11
23
/
11
20
/
11
18
/
11
16
/
11
13
/
11
11
/
11
09
/
11
06
/
11
04
/
11
02
/
11
30
/
10
28
/
10
26
/
10
23
/
10
21
/
10
19
/
10
16
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng
01 8       1 1           1         1 1                       1                               1                 1           01
02 10     1           1       1               1           1             1               1           1             1   1     02
03 9 1     1                                                   1 1     1     1       1                   1               1 03
04 8 1   1       1 1                               1                   1             1               1                     04
05 11                           1         1                 1       1 1 1     1                         1 1       1     1   05
06 6               1 1           1                             1     1           1                                         06
07 5   1                                               1         1                                         1             1 07
08 6       1               1                 1                     1                                     1     1           08
09 5                             1                   1                                   1   1                           1 09
10 6                 1       1                                                                   1 1     1   1             10
11 9   1                 1   1       1 1                                 1                 1   1             1             11
12 12           1   1                       1   1           1   1     1   1         1       1               1     1         12
13 8                 1         1                                           1 1                         1 1   1       1     13
14 4                             1                             1                                   1         1             14
15 6           1       1                                                 1       1                   1               1     15
16 9   1         1                                                   1             1       1         1       1 1   1       16
17 11         1             1                                 1           1     1 1 1         1   1                 1 1     17
18 10       1                 1   1             1     1         1                   1                           1     1   1 18
19 4   1 1       1                                 1                                                                       19
20 5                 1             1                       1                     1                   1                     20
21 8               1           1   1         1                           1                                     1 1     1   21
22 12                         1     1   1         1       1             1           1   1         1     1 1       1         22
23 9     1         1                                   1                   1     1     1 1     1 1                         23
24 9         1                             1         1       1         1               1   1       1   1                   24
25 10         1 1                         1         1     1   1                       1         1   1       1               25
26 10 1                 1 1         1   1                             1   1     1           1         1                     26
27 8           1 1             1         1         1   1                   1 1                                             27
28 12       1       1 1           1     1                                   1           1     1         1   1   1         1 28
29 12             1     1 1     1   1     1 1 1 1   1   1   1                                                               29
30 10 1           1               1               1               1   1             1             1 1               1       30
31 7                       1         1   1         1                                 1     1                           1   31
32 9                   1   1         1     1   1                 1         1                           1           1       32
33 9         1             1 1                       1   1         1           1         1                             1   33
34 9                   1 1           1           1         1       1           1               1                   1       34
35 4 1       1                         1               1                                                                   35
36 5                                             1   1     1                                   1 1                         36
37 9           1                     1     1 1         1     1                 1     1 1                                   37
38 8   1               1                                 1                   1           1                   1     1   1   38
39 7   1                   1               1   1     1             1                                                     1 39
40 5                     1                                     1                     1                     1     1         40
41 6           1                                                 1               1       1           1               1     41
42 4       1                                                                   1         1                             1   42
43 7                                   1 1       1       1   1   1                           1                             43
44 6 1   1                                                         1         1               1             1               44
45 7     1                     1             1 1 1                         1                   1                           45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
03
26
/
02
24
/
02
22
/
02
19
/
02
17
/
02
15
/
02
12
/
02
10
/
02
08
/
02
05
/
02
03
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
20
/
01
18
/
01
15
/
01
13
/
01
11
/
01
08
/
01
06
/
01
04
/
01
01
/
01
30
/
12
28
/
12
25
/
12
23
/
12
21
/
12
18
/
12
16
/
12
14
/
12
11
/
12
09
/
12
07
/
12
04
/
12
02
/
12
30
/
11
27
/
11
25
/
11
23
/
11
20
/
11
18
/
11
16
/
11
13
/
11
11
/
11
09
/
11
06
/
11
04
/
11
02
/
11
30
/
10
28
/
10
26
/
10
23
/
10
21
/
10
19
/
10
16
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng