Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 20/01/2017 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
18
/
01
15
/
01
13
/
01
11
/
01
08
/
01
06
/
01
04
/
01
01
/
01
30
/
12
28
/
12
25
/
12
23
/
12
21
/
12
18
/
12
16
/
12
14
/
12
11
/
12
09
/
12
07
/
12
04
/
12
02
/
12
30
/
11
27
/
11
25
/
11
23
/
11
20
/
11
18
/
11
16
/
11
13
/
11
11
/
11
09
/
11
06
/
11
04
/
11
02
/
11
30
/
10
28
/
10
26
/
10
23
/
10
21
/
10
19
/
10
16
/
10
14
/
10
12
/
10
09
/
10
07
/
10
05
/
10
02
/
10
30
/
09
28
/
09
25
/
09
23
/
09
21
/
09
18
/
09
16
/
09
14
/
09
11
/
09
09
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng
01 5 1                       1                               1                 1                         1                 01
02 10         1           1             1               1           1             1   1     1 1                     1       02
03 8                           1 1     1     1       1                   1               1             1                   03
04 5               1                   1             1               1                                           1         04
05 13     1                 1       1 1 1     1                         1 1       1     1         1           1   1         05
06 9                           1     1           1                                               1   1 1         1   1   1 06
07 6                   1         1                                         1             1                     1       1   07
08 7         1                     1                                     1     1           1               1             1 08
09 5                 1                                   1   1                           1                           1     09
10 6                                                             1 1     1   1                                 1     1     10
11 7 1 1                                 1                 1   1             1                                     1       11
12 12       1   1           1   1     1   1         1       1               1     1                           1           1 12
13 8                                       1 1                         1 1   1       1                                 1 1 13
14 5                           1                                   1         1                             1       1       14
15 8                                     1       1                   1               1     1 1               1           1 15
16 10                                 1             1       1         1       1 1   1       1       1                   1   16
17 11                         1           1     1 1 1         1   1                 1 1                 1       1           17
18 9           1     1         1                   1                           1     1   1                           1 1   18
19 5               1                                                                       1     1         1             1 19
20 8                       1                     1                   1                       1       1   1     1     1     20
21 6         1                           1                                     1 1     1               1                   21
22 10   1         1       1             1           1   1         1     1 1       1                                         22
23 10                   1                   1     1     1 1     1 1                                 1             1 1       23
24 9       1         1       1         1               1   1       1   1                       1                           24
25 12     1         1     1   1                       1         1   1       1               1   1               1   1       25
26 6   1                             1   1     1           1         1                                                     26
27 7     1         1   1                   1 1                                                 1   1                       27
28 9   1                                   1           1     1         1   1   1         1               1                 28
29 8     1 1 1 1   1   1   1                                                                               1               29
30 10             1               1   1             1             1 1               1                 1     1 1             30
31 10 1   1         1                                 1     1                           1         1               1   1 1   31
32 13 1     1   1                 1         1                           1           1         1         1 1     1   1   1   32
33 7                 1   1         1           1         1                             1     1                             33
34 10 1           1         1       1           1               1                   1           1   1             1         34
35 3   1               1                                                                           1                       35
36 5             1   1     1                                   1 1                                                         36
37 9 1     1 1         1     1                 1     1 1                                                     1             37
38 8                     1                   1           1                   1     1   1           1 1                     38
39 5       1   1     1             1                                                     1                                 39
40 7                           1                     1                     1     1                   1 1   1               40
41 6                             1               1       1           1               1                       1             41
42 5                                           1         1                             1         1       1                 42
43 7   1 1       1       1   1   1                           1                                                             43
44 8                               1         1               1             1                 1 1 1       1                 44
45 7         1 1 1                         1                   1                               1     1                     45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
18
/
01
15
/
01
13
/
01
11
/
01
08
/
01
06
/
01
04
/
01
01
/
01
30
/
12
28
/
12
25
/
12
23
/
12
21
/
12
18
/
12
16
/
12
14
/
12
11
/
12
09
/
12
07
/
12
04
/
12
02
/
12
30
/
11
27
/
11
25
/
11
23
/
11
20
/
11
18
/
11
16
/
11
13
/
11
11
/
11
09
/
11
06
/
11
04
/
11
02
/
11
30
/
10
28
/
10
26
/
10
23
/
10
21
/
10
19
/
10
16
/
10
14
/
10
12
/
10
09
/
10
07
/
10
05
/
10
02
/
10
30
/
09
28
/
09
25
/
09
23
/
09
21
/
09
18
/
09
16
/
09
14
/
09
11
/
09
09
/
09
07
/
09
Ngày
/
Tháng