Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 24/05/2021 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
21
/
05
19
/
05
16
/
05
14
/
05
12
/
05
09
/
05
07
/
05
05
/
05
02
/
05
30
/
04
28
/
04
25
/
04
23
/
04
21
/
04
18
/
04
16
/
04
14
/
04
11
/
04
09
/
04
07
/
04
04
/
04
02
/
04
31
/
03
28
/
03
26
/
03
24
/
03
21
/
03
19
/
03
17
/
03
14
/
03
12
/
03
10
/
03
07
/
03
05
/
03
03
/
03
28
/
02
26
/
02
24
/
02
21
/
02
19
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
05
/
02
03
/
02
31
/
01
29
/
01
27
/
01
24
/
01
22
/
01
20
/
01
17
/
01
15
/
01
13
/
01
10
/
01
08
/
01
06
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng
01 7                                                                                                           01
02 4                                                                                                                 02
03 9                                                                                                       03
04 10                                                                                                   04
05 7                                                                                                           05
06 8                                                                                                         06
07 12                                                                                                 07
08 10                                                                                                     08
09 9                                                                                                       09
10 3                                                                                                                   10
11 14                                                                                             11
12 5                                                                                                               12
13 9                                                                                                       13
14 5                                                                                                               14
15 6                                                                                                             15
16 5                                                                                                               16
17 2                                                                                                                     17
18 6                                                                                                             18
19 11                                                                                                   19
20 9                                                                                                       20
21 9                                                                                                       21
22 10                                                                                                     22
23 10                                                                                                     23
24 5                                                                                                               24
25 6                                                                                                             25
26 6                                                                                                             26
27 11                                                                                                   27
28 10                                                                                                     28
29 5                                                                                                               29
30 6                                                                                                             30
31 3                                                                                                                 31
32 9                                                                                                       32
33 9                                                                                                       33
34 11                                                                                                 34
35 7                                                                                                           35
36 6                                                                                                           36
37 10                                                                                                     37
38 4                                                                                                                 38
39 9                                                                                                       39
40 10                                                                                                   40
41 12                                                                                                 41
42 11                                                                                                   42
43 8                                                                                                       43
44 12                                                                                                 44
45 4                                                                                                                 45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
21
/
05
19
/
05
16
/
05
14
/
05
12
/
05
09
/
05
07
/
05
05
/
05
02
/
05
30
/
04
28
/
04
25
/
04
23
/
04
21
/
04
18
/
04
16
/
04
14
/
04
11
/
04
09
/
04
07
/
04
04
/
04
02
/
04
31
/
03
28
/
03
26
/
03
24
/
03
21
/
03
19
/
03
17
/
03
14
/
03
12
/
03
10
/
03
07
/
03
05
/
03
03
/
03
28
/
02
26
/
02
24
/
02
21
/
02
19
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
05
/
02
03
/
02
31
/
01
29
/
01
27
/
01
24
/
01
22
/
01
20
/
01
17
/
01
15
/
01
13
/
01
10
/
01
08
/
01
06
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng