Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 07/12/2022 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
04
/
12
02
/
12
30
/
11
27
/
11
25
/
11
23
/
11
20
/
11
18
/
11
16
/
11
13
/
11
11
/
11
09
/
11
06
/
11
04
/
11
02
/
11
30
/
10
28
/
10
26
/
10
23
/
10
21
/
10
19
/
10
16
/
10
14
/
10
12
/
10
09
/
10
07
/
10
05
/
10
02
/
10
30
/
09
28
/
09
25
/
09
23
/
09
21
/
09
18
/
09
16
/
09
14
/
09
11
/
09
09
/
09
07
/
09
04
/
09
02
/
09
31
/
08
28
/
08
26
/
08
24
/
08
21
/
08
19
/
08
17
/
08
14
/
08
12
/
08
10
/
08
07
/
08
05
/
08
03
/
08
31
/
07
29
/
07
27
/
07
24
/
07
22
/
07
Ngày
/
Tháng
01 6                                                                                                             01
02 9                                                                                                       02
03 11                                                                                                   03
04 11                                                                                                 04
05 11                                                                                                   05
06 3                                                                                                                   06
07 8                                                                                                         07
08 7                                                                                                           08
09 9                                                                                                       09
10 11                                                                                                 10
11 5                                                                                                               11
12 5                                                                                                               12
13 8                                                                                                         13
14 8                                                                                                         14
15 12                                                                                                 15
16 9                                                                                                       16
17 8                                                                                                         17
18 6                                                                                                           18
19 5                                                                                                               19
20 13                                                                                               20
21 8                                                                                                         21
22 5                                                                                                             22
23 5                                                                                                               23
24 10                                                                                                     24
25 7                                                                                                           25
26 6                                                                                                             26
27 10                                                                                                     27
28 5                                                                                                               28
29 8                                                                                                         29
30 9                                                                                                       30
31 12                                                                                               31
32 8                                                                                                         32
33 7                                                                                                           33
34 8                                                                                                         34
35 11                                                                                                   35
36 9                                                                                                       36
37 7                                                                                                         37
38 7                                                                                                           38
39 6                                                                                                             39
40 4                                                                                                                 40
41 8                                                                                                         41
42 9                                                                                                       42
43 7                                                                                                           43
44 5                                                                                                               44
45 7                                                                                                           45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
04
/
12
02
/
12
30
/
11
27
/
11
25
/
11
23
/
11
20
/
11
18
/
11
16
/
11
13
/
11
11
/
11
09
/
11
06
/
11
04
/
11
02
/
11
30
/
10
28
/
10
26
/
10
23
/
10
21
/
10
19
/
10
16
/
10
14
/
10
12
/
10
09
/
10
07
/
10
05
/
10
02
/
10
30
/
09
28
/
09
25
/
09
23
/
09
21
/
09
18
/
09
16
/
09
14
/
09
11
/
09
09
/
09
07
/
09
04
/
09
02
/
09
31
/
08
28
/
08
26
/
08
24
/
08
21
/
08
19
/
08
17
/
08
14
/
08
12
/
08
10
/
08
07
/
08
05
/
08
03
/
08
31
/
07
29
/
07
27
/
07
24
/
07
22
/
07
Ngày
/
Tháng