Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 09/12/2018 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
07
/
12
05
/
12
02
/
12
30
/
11
28
/
11
25
/
11
23
/
11
21
/
11
18
/
11
16
/
11
14
/
11
11
/
11
09
/
11
07
/
11
04
/
11
02
/
11
31
/
10
28
/
10
26
/
10
24
/
10
21
/
10
19
/
10
17
/
10
14
/
10
12
/
10
10
/
10
07
/
10
05
/
10
03
/
10
30
/
09
28
/
09
26
/
09
23
/
09
21
/
09
19
/
09
16
/
09
14
/
09
12
/
09
09
/
09
07
/
09
05
/
09
02
/
09
31
/
08
29
/
08
26
/
08
24
/
08
22
/
08
19
/
08
17
/
08
15
/
08
12
/
08
10
/
08
08
/
08
05
/
08
03
/
08
01
/
08
29
/
07
27
/
07
25
/
07
Ngày
/
Tháng
01 5                                                                                                               01
02 5                                                                                                               02
03 7                                                                                                           03
04 4                                                                                                                 04
05 4                                                                                                                 05
06 12                                                                                                 06
07 6                                                                                                             07
08 8                                                                                                         08
09 3                                                                                                                 09
10 6                                                                                                             10
11 10                                                                                                     11
12 15                                                                                           12
13 6                                                                                                             13
14 6                                                                                                             14
15 2                                                                                                                     15
16 6                                                                                                           16
17 8                                                                                                         17
18 18                                                                                   18
19 7                                                                                                           19
20 6                                                                                                             20
21 6                                                                                                             21
22 12                                                                                                 22
23 5                                                                                                               23
24 11                                                                                                   24
25 10                                                                                                     25
26 9                                                                                                       26
27 7                                                                                                           27
28 14                                                                                             28
29 8                                                                                                         29
30 9                                                                                                       30
31 9                                                                                                       31
32 5                                                                                                               32
33 7                                                                                                           33
34 11                                                                                                   34
35 6                                                                                                             35
36 7                                                                                                           36
37 10                                                                                                     37
38 6                                                                                                           38
39 9                                                                                                       39
40 8                                                                                                         40
41 7                                                                                                         41
42 9                                                                                                       42
43 5                                                                                                               43
44 8                                                                                                         44
45 12                                                                                               45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
12
07
/
12
05
/
12
02
/
12
30
/
11
28
/
11
25
/
11
23
/
11
21
/
11
18
/
11
16
/
11
14
/
11
11
/
11
09
/
11
07
/
11
04
/
11
02
/
11
31
/
10
28
/
10
26
/
10
24
/
10
21
/
10
19
/
10
17
/
10
14
/
10
12
/
10
10
/
10
07
/
10
05
/
10
03
/
10
30
/
09
28
/
09
26
/
09
23
/
09
21
/
09
19
/
09
16
/
09
14
/
09
12
/
09
09
/
09
07
/
09
05
/
09
02
/
09
31
/
08
29
/
08
26
/
08
24
/
08
22
/
08
19
/
08
17
/
08
15
/
08
12
/
08
10
/
08
08
/
08
05
/
08
03
/
08
01
/
08
29
/
07
27
/
07
25
/
07
Ngày
/
Tháng