Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 13/12/2019 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
11
/
12
08
/
12
06
/
12
04
/
12
01
/
12
29
/
11
27
/
11
24
/
11
22
/
11
20
/
11
17
/
11
15
/
11
13
/
11
10
/
11
08
/
11
06
/
11
03
/
11
01
/
11
30
/
10
27
/
10
25
/
10
23
/
10
20
/
10
18
/
10
16
/
10
13
/
10
11
/
10
09
/
10
06
/
10
04
/
10
02
/
10
29
/
09
27
/
09
25
/
09
22
/
09
20
/
09
18
/
09
15
/
09
13
/
09
11
/
09
08
/
09
06
/
09
04
/
09
01
/
09
30
/
08
28
/
08
25
/
08
23
/
08
21
/
08
18
/
08
16
/
08
14
/
08
11
/
08
09
/
08
07
/
08
04
/
08
02
/
08
31
/
07
28
/
07
Ngày
/
Tháng
01 10                                                                                                     01
02 12                                                                                                 02
03 7                                                                                                           03
04 8                                                                                                         04
05 6                                                                                                           05
06 15                                                                                           06
07 9                                                                                                       07
08 7                                                                                                           08
09 13                                                                                               09
10 3                                                                                                                   10
11 6                                                                                                             11
12 9                                                                                                       12
13 6                                                                                                             13
14 10                                                                                                   14
15 9                                                                                                       15
16 5                                                                                                             16
17 7                                                                                                           17
18 3                                                                                                                   18
19 13                                                                                               19
20 9                                                                                                       20
21 11                                                                                                   21
22 9                                                                                                       22
23 6                                                                                                             23
24 11                                                                                                 24
25 9                                                                                                       25
26 7                                                                                                           26
27 4                                                                                                                 27
28 13                                                                                               28
29 7                                                                                                           29
30 15                                                                                           30
31 12                                                                                                 31
32 9                                                                                                       32
33 5                                                                                                               33
34 5                                                                                                               34
35 5                                                                                                               35
36 5                                                                                                               36
37 5                                                                                                               37
38 7                                                                                                           38
39 5                                                                                                               39
40 8                                                                                                         40
41 4                                                                                                                 41
42 3                                                                                                                 42
43 6                                                                                                           43
44 9                                                                                                       44
45 7                                                                                                           45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
11
/
12
08
/
12
06
/
12
04
/
12
01
/
12
29
/
11
27
/
11
24
/
11
22
/
11
20
/
11
17
/
11
15
/
11
13
/
11
10
/
11
08
/
11
06
/
11
03
/
11
01
/
11
30
/
10
27
/
10
25
/
10
23
/
10
20
/
10
18
/
10
16
/
10
13
/
10
11
/
10
09
/
10
06
/
10
04
/
10
02
/
10
29
/
09
27
/
09
25
/
09
22
/
09
20
/
09
18
/
09
15
/
09
13
/
09
11
/
09
08
/
09
06
/
09
04
/
09
01
/
09
30
/
08
28
/
08
25
/
08
23
/
08
21
/
08
18
/
08
16
/
08
14
/
08
11
/
08
09
/
08
07
/
08
04
/
08
02
/
08
31
/
07
28
/
07
Ngày
/
Tháng