Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 29/03/2020 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
27
/
03
25
/
03
22
/
03
20
/
03
18
/
03
15
/
03
13
/
03
11
/
03
08
/
03
06
/
03
04
/
03
01
/
03
28
/
02
26
/
02
23
/
02
21
/
02
19
/
02
16
/
02
14
/
02
12
/
02
09
/
02
07
/
02
05
/
02
02
/
02
31
/
01
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
17
/
01
15
/
01
12
/
01
10
/
01
08
/
01
05
/
01
03
/
01
01
/
01
29
/
12
27
/
12
25
/
12
22
/
12
20
/
12
18
/
12
15
/
12
13
/
12
11
/
12
08
/
12
06
/
12
04
/
12
01
/
12
29
/
11
27
/
11
24
/
11
22
/
11
20
/
11
17
/
11
15
/
11
13
/
11
10
/
11
Ngày
/
Tháng
01 14                                                                                             01
02 10                                                                                                     02
03 5                                                                                                               03
04 8                                                                                                       04
05 5                                                                                                               05
06 7                                                                                                           06
07 8                                                                                                         07
08 9                                                                                                       08
09 9                                                                                                       09
10 14                                                                                             10
11 4                                                                                                                 11
12 8                                                                                                         12
13 8                                                                                                         13
14 5                                                                                                             14
15 6                                                                                                             15
16 13                                                                                               16
17 7                                                                                                           17
18 4                                                                                                                 18
19 13                                                                                               19
20 7                                                                                                           20
21 7                                                                                                         21
22 7                                                                                                           22
23 6                                                                                                             23
24 13                                                                                               24
25 8                                                                                                         25
26 11                                                                                                   26
27 5                                                                                                               27
28 4                                                                                                               28
29 7                                                                                                           29
30 7                                                                                                           30
31 7                                                                                                           31
32 4                                                                                                               32
33 6                                                                                                             33
34 5                                                                                                               34
35 14                                                                                             35
36 8                                                                                                       36
37 9                                                                                                       37
38 10                                                                                                     38
39 8                                                                                                         39
40 6                                                                                                             40
41 5                                                                                                               41
42 4                                                                                                                 42
43 9                                                                                                       43
44 11                                                                                                   44
45 9                                                                                                       45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
03
27
/
03
25
/
03
22
/
03
20
/
03
18
/
03
15
/
03
13
/
03
11
/
03
08
/
03
06
/
03
04
/
03
01
/
03
28
/
02
26
/
02
23
/
02
21
/
02
19
/
02
16
/
02
14
/
02
12
/
02
09
/
02
07
/
02
05
/
02
02
/
02
31
/
01
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
17
/
01
15
/
01
12
/
01
10
/
01
08
/
01
05
/
01
03
/
01
01
/
01
29
/
12
27
/
12
25
/
12
22
/
12
20
/
12
18
/
12
15
/
12
13
/
12
11
/
12
08
/
12
06
/
12
04
/
12
01
/
12
29
/
11
27
/
11
24
/
11
22
/
11
20
/
11
17
/
11
15
/
11
13
/
11
10
/
11
Ngày
/
Tháng