Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 18/08/2019 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
16
/
08
14
/
08
11
/
08
09
/
08
07
/
08
04
/
08
02
/
08
31
/
07
28
/
07
26
/
07
24
/
07
21
/
07
19
/
07
17
/
07
14
/
07
12
/
07
10
/
07
07
/
07
05
/
07
03
/
07
30
/
06
28
/
06
26
/
06
23
/
06
21
/
06
19
/
06
16
/
06
14
/
06
12
/
06
09
/
06
07
/
06
05
/
06
02
/
06
31
/
05
29
/
05
26
/
05
24
/
05
22
/
05
19
/
05
17
/
05
15
/
05
12
/
05
10
/
05
08
/
05
05
/
05
03
/
05
01
/
05
28
/
04
26
/
04
24
/
04
21
/
04
19
/
04
17
/
04
14
/
04
12
/
04
10
/
04
07
/
04
05
/
04
03
/
04
Ngày
/
Tháng
01 11                                                                                                   01
02 13                                                                                               02
03 4                                                                                                                 03
04 8                                                                                                       04
05 9                                                                                                       05
06 9                                                                                                       06
07 13                                                                                               07
08 7                                                                                                           08
09 3                                                                                                                   09
10 6                                                                                                             10
11 13                                                                                             11
12 10                                                                                                     12
13 9                                                                                                       13
14 7                                                                                                           14
15 6                                                                                                             15
16 10                                                                                                     16
17 4                                                                                                                 17
18 7                                                                                                         18
19 8                                                                                                         19
20 7                                                                                                           20
21 9                                                                                                       21
22 9                                                                                                       22
23 9                                                                                                       23
24 7                                                                                                           24
25 14                                                                                             25
26 7                                                                                                           26
27 7                                                                                                           27
28 7                                                                                                           28
29 5                                                                                                               29
30 12                                                                                                 30
31 9                                                                                                       31
32 5                                                                                                               32
33 10                                                                                                   33
34 6                                                                                                           34
35 12                                                                                                 35
36 5                                                                                                               36
37 6                                                                                                             37
38 3                                                                                                                   38
39 7                                                                                                           39
40 4                                                                                                                 40
41 7                                                                                                           41
42 5                                                                                                               42
43 11                                                                                                   43
44 6                                                                                                             44
45 8                                                                                                       45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
08
16
/
08
14
/
08
11
/
08
09
/
08
07
/
08
04
/
08
02
/
08
31
/
07
28
/
07
26
/
07
24
/
07
21
/
07
19
/
07
17
/
07
14
/
07
12
/
07
10
/
07
07
/
07
05
/
07
03
/
07
30
/
06
28
/
06
26
/
06
23
/
06
21
/
06
19
/
06
16
/
06
14
/
06
12
/
06
09
/
06
07
/
06
05
/
06
02
/
06
31
/
05
29
/
05
26
/
05
24
/
05
22
/
05
19
/
05
17
/
05
15
/
05
12
/
05
10
/
05
08
/
05
05
/
05
03
/
05
01
/
05
28
/
04
26
/
04
24
/
04
21
/
04
19
/
04
17
/
04
14
/
04
12
/
04
10
/
04
07
/
04
05
/
04
03
/
04
Ngày
/
Tháng