Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 09/05/2021 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
05
07
/
05
05
/
05
02
/
05
30
/
04
28
/
04
25
/
04
23
/
04
21
/
04
18
/
04
16
/
04
14
/
04
11
/
04
09
/
04
07
/
04
04
/
04
02
/
04
31
/
03
28
/
03
26
/
03
24
/
03
21
/
03
19
/
03
17
/
03
14
/
03
12
/
03
10
/
03
07
/
03
05
/
03
03
/
03
28
/
02
26
/
02
24
/
02
21
/
02
19
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
05
/
02
03
/
02
31
/
01
29
/
01
27
/
01
24
/
01
22
/
01
20
/
01
17
/
01
15
/
01
13
/
01
10
/
01
08
/
01
06
/
01
03
/
01
01
/
01
30
/
12
27
/
12
25
/
12
23
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng
01 8                                                                                                         01
02 4                                                                                                                 02
03 8                                                                                                         03
04 10                                                                                                     04
05 7                                                                                                           05
06 9                                                                                                       06
07 13                                                                                               07
08 10                                                                                                     08
09 8                                                                                                         09
10 4                                                                                                                 10
11 14                                                                                             11
12 5                                                                                                               12
13 9                                                                                                       13
14 4                                                                                                                 14
15 6                                                                                                           15
16 5                                                                                                               16
17 4                                                                                                                 17
18 6                                                                                                           18
19 12                                                                                                 19
20 9                                                                                                       20
21 9                                                                                                       21
22 9                                                                                                       22
23 8                                                                                                         23
24 5                                                                                                               24
25 6                                                                                                             25
26 7                                                                                                           26
27 10                                                                                                     27
28 9                                                                                                     28
29 3                                                                                                                   29
30 6                                                                                                           30
31 5                                                                                                               31
32 10                                                                                                     32
33 8                                                                                                         33
34 11                                                                                                 34
35 9                                                                                                       35
36 7                                                                                                           36
37 9                                                                                                       37
38 3                                                                                                                   38
39 11                                                                                                   39
40 10                                                                                                     40
41 12                                                                                                 41
42 9                                                                                                       42
43 8                                                                                                         43
44 11                                                                                                 44
45 4                                                                                                                 45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
05
07
/
05
05
/
05
02
/
05
30
/
04
28
/
04
25
/
04
23
/
04
21
/
04
18
/
04
16
/
04
14
/
04
11
/
04
09
/
04
07
/
04
04
/
04
02
/
04
31
/
03
28
/
03
26
/
03
24
/
03
21
/
03
19
/
03
17
/
03
14
/
03
12
/
03
10
/
03
07
/
03
05
/
03
03
/
03
28
/
02
26
/
02
24
/
02
21
/
02
19
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
05
/
02
03
/
02
31
/
01
29
/
01
27
/
01
24
/
01
22
/
01
20
/
01
17
/
01
15
/
01
13
/
01
10
/
01
08
/
01
06
/
01
03
/
01
01
/
01
30
/
12
27
/
12
25
/
12
23
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng