Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 23/06/2017 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
21
/
06
18
/
06
16
/
06
14
/
06
11
/
06
09
/
06
07
/
06
04
/
06
02
/
06
31
/
05
28
/
05
26
/
05
24
/
05
21
/
05
19
/
05
17
/
05
14
/
05
12
/
05
10
/
05
07
/
05
05
/
05
03
/
05
30
/
04
28
/
04
26
/
04
23
/
04
21
/
04
19
/
04
16
/
04
14
/
04
12
/
04
09
/
04
07
/
04
05
/
04
02
/
04
31
/
03
29
/
03
26
/
03
24
/
03
22
/
03
19
/
03
17
/
03
15
/
03
12
/
03
10
/
03
08
/
03
05
/
03
03
/
03
01
/
03
26
/
02
24
/
02
22
/
02
19
/
02
17
/
02
15
/
02
12
/
02
10
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
01 9                 1             1     1   1                               1       1 1                     1 1           01
02 9     1                 1                       1 1             1                   1             1     1           1   02
03 6                                             1                 1       1               1           1     1             03
04 11                                           1                 1     1     1 1               1     1 1   1       1 1     04
05 11         1 1   1   1                                         1   1 1   1 1 1                 1                         05
06 11       1   1   1         1                     1           1                 1     1     1                       1 1   06
07 11             1       1 1         1     1 1             1   1           1             1               1                 07
08 11     1   1               1 1   1 1             1       1       1 1                                       1             08
09 8 1 1             1                         1     1                               1     1   1                           09
10 6 1     1                                                     1                 1       1                           1   10
11 9           1                 1   1             1 1                       1               1   1       1                 11
12 10     1                                     1   1 1                     1     1     1 1                       1   1     12
13 9               1   1 1             1                 1         1     1                           1                 1   13
14 7     1     1                 1                     1                 1         1             1                         14
15 7         1   1                     1             1     1                                                     1       1 15
16 7     1             1 1                             1               1                                 1         1       16
17 9       1               1     1     1   1           1 1             1                                       1           17
18 5                               1 1                         1                                   1         1             18
19 7             1                               1           1     1                                     1 1       1       19
20 8                           1                 1     1     1           1   1                   1                     1   20
21 10 1     1                           1   1     1                   1   1                     1   1                 1     21
22 3                             1                       1                                           1                     22
23 8                 1               1               1                   1       1                   1     1         1     23
24 7             1         1                                                   1     1   1         1           1           24
25 10         1               1 1       1         1 1                 1           1                             1 1         25
26 7   1 1                                                           1         1                   1   1                 1 26
27 8       1                   1 1       1                                 1                   1                 1 1       27
28 7                               1         1                                 1     1                       1       1 1   28
29 7   1           1                       1                   1                 1                                 1     1 29
30 11   1                 1     1   1                     1 1                 1     1         1         1           1       30
31 5         1             1                             1                             1   1                               31
32 15           1 1   1 1                     1 1           1 1 1       1           1       1 1   1                       1 32
33 9           1               1   1                         1   1       1 1         1                         1           33
34 2                 1                                                                                                   1 34
35 9   1     1     1 1                   1             1                                     1         1       1           35
36 4                                           1                 1                   1 1                                   36
37 7 1 1                 1                                           1         1   1                             1         37
38 6       1                                                 1   1                             1         1               1 38
39 6                   1     1                         1   1                                       1     1                 39
40 6 1                       1         1   1                           1                   1                               40
41 4                   1                                           1                                 1           1         41
42 9 1           1               1   1   1                                         1         1   1           1             42
43 5                                     1     1         1                       1       1                                 43
44 11               1     1 1               1 1               1 1                         1     1       1   1               44
45 7                         1           1   1   1                                       1         1       1               45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
21
/
06
18
/
06
16
/
06
14
/
06
11
/
06
09
/
06
07
/
06
04
/
06
02
/
06
31
/
05
28
/
05
26
/
05
24
/
05
21
/
05
19
/
05
17
/
05
14
/
05
12
/
05
10
/
05
07
/
05
05
/
05
03
/
05
30
/
04
28
/
04
26
/
04
23
/
04
21
/
04
19
/
04
16
/
04
14
/
04
12
/
04
09
/
04
07
/
04
05
/
04
02
/
04
31
/
03
29
/
03
26
/
03
24
/
03
22
/
03
19
/
03
17
/
03
15
/
03
12
/
03
10
/
03
08
/
03
05
/
03
03
/
03
01
/
03
26
/
02
24
/
02
22
/
02
19
/
02
17
/
02
15
/
02
12
/
02
10
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng