Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 25/06/2017 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
23
/
06
21
/
06
18
/
06
16
/
06
14
/
06
11
/
06
09
/
06
07
/
06
04
/
06
02
/
06
31
/
05
28
/
05
26
/
05
24
/
05
21
/
05
19
/
05
17
/
05
14
/
05
12
/
05
10
/
05
07
/
05
05
/
05
03
/
05
30
/
04
28
/
04
26
/
04
23
/
04
21
/
04
19
/
04
16
/
04
14
/
04
12
/
04
09
/
04
07
/
04
05
/
04
02
/
04
31
/
03
29
/
03
26
/
03
24
/
03
22
/
03
19
/
03
17
/
03
15
/
03
12
/
03
10
/
03
08
/
03
05
/
03
03
/
03
01
/
03
26
/
02
24
/
02
22
/
02
19
/
02
17
/
02
15
/
02
12
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng
01 9                   1             1     1   1                               1       1 1                     1 1         01
02 9       1                 1                       1 1             1                   1             1     1           1 02
03 7 1                                             1                 1       1               1           1     1           03
04 11                                             1                 1     1     1 1               1     1 1   1       1 1   04
05 11           1 1   1   1                                         1   1 1   1 1 1                 1                       05
06 11         1   1   1         1                     1           1                 1     1     1                       1 1 06
07 11               1       1 1         1     1 1             1   1           1             1               1               07
08 11       1   1               1 1   1 1             1       1       1 1                                       1           08
09 8   1 1             1                         1     1                               1     1   1                         09
10 6   1     1                                                     1                 1       1                           1 10
11 9             1                 1   1             1 1                       1               1   1       1               11
12 10       1                                     1   1 1                     1     1     1 1                       1   1   12
13 9                 1   1 1             1                 1         1     1                           1                 1 13
14 8 1     1     1                 1                     1                 1         1             1                       14
15 6           1   1                     1             1     1                                                     1       15
16 7       1             1 1                             1               1                                 1         1     16
17 9         1               1     1     1   1           1 1             1                                       1         17
18 5                                 1 1                         1                                   1         1           18
19 7               1                               1           1     1                                     1 1       1     19
20 8                             1                 1     1     1           1   1                   1                     1 20
21 10   1     1                           1   1     1                   1   1                     1   1                 1   21
22 3                               1                       1                                           1                   22
23 8                   1               1               1                   1       1                   1     1         1   23
24 7               1         1                                                   1     1   1         1           1         24
25 10           1               1 1       1         1 1                 1           1                             1 1       25
26 6     1 1                                                           1         1                   1   1                 26
27 8         1                   1 1       1                                 1                   1                 1 1     27
28 7                                 1         1                                 1     1                       1       1 1 28
29 6     1           1                       1                   1                 1                                 1     29
30 11     1                 1     1   1                     1 1                 1     1         1         1           1     30
31 5           1             1                             1                             1   1                             31
32 14             1 1   1 1                     1 1           1 1 1       1           1       1 1   1                       32
33 10 1           1               1   1                         1   1       1 1         1                         1         33
34 1                   1                                                                                                   34
35 9     1     1     1 1                   1             1                                     1         1       1         35
36 4                                             1                 1                   1 1                                 36
37 7   1 1                 1                                           1         1   1                             1       37
38 6 1       1                                                 1   1                             1         1               38
39 6                     1     1                         1   1                                       1     1               39
40 6   1                       1         1   1                           1                   1                             40
41 4                     1                                           1                                 1           1       41
42 10 1 1           1               1   1   1                                         1         1   1           1           42
43 5                                       1     1         1                       1       1                               43
44 12 1               1     1 1               1 1               1 1                         1     1       1   1             44
45 7                           1           1   1   1                                       1         1       1             45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
23
/
06
21
/
06
18
/
06
16
/
06
14
/
06
11
/
06
09
/
06
07
/
06
04
/
06
02
/
06
31
/
05
28
/
05
26
/
05
24
/
05
21
/
05
19
/
05
17
/
05
14
/
05
12
/
05
10
/
05
07
/
05
05
/
05
03
/
05
30
/
04
28
/
04
26
/
04
23
/
04
21
/
04
19
/
04
16
/
04
14
/
04
12
/
04
09
/
04
07
/
04
05
/
04
02
/
04
31
/
03
29
/
03
26
/
03
24
/
03
22
/
03
19
/
03
17
/
03
15
/
03
12
/
03
10
/
03
08
/
03
05
/
03
03
/
03
01
/
03
26
/
02
24
/
02
22
/
02
19
/
02
17
/
02
15
/
02
12
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng