Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 05/07/2020 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
07
03
/
07
01
/
07
28
/
06
26
/
06
24
/
06
21
/
06
19
/
06
17
/
06
14
/
06
12
/
06
10
/
06
07
/
06
05
/
06
03
/
06
31
/
05
29
/
05
27
/
05
24
/
05
22
/
05
20
/
05
17
/
05
15
/
05
13
/
05
10
/
05
08
/
05
06
/
05
03
/
05
01
/
05
29
/
04
26
/
04
24
/
04
29
/
03
27
/
03
25
/
03
22
/
03
20
/
03
18
/
03
15
/
03
13
/
03
11
/
03
08
/
03
06
/
03
04
/
03
01
/
03
28
/
02
26
/
02
23
/
02
21
/
02
19
/
02
16
/
02
14
/
02
12
/
02
09
/
02
07
/
02
05
/
02
02
/
02
31
/
01
29
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng
01 14                                                                                             01
02 5                                                                                                               02
03 6                                                                                                             03
04 10                                                                                                   04
05 6                                                                                                           05
06 11                                                                                                   06
07 11                                                                                                   07
08 7                                                                                                           08
09 6                                                                                                           09
10 11                                                                                                   10
11 5                                                                                                               11
12 5                                                                                                               12
13 11                                                                                                   13
14 3                                                                                                                   14
15 7                                                                                                           15
16 11                                                                                                   16
17 8                                                                                                         17
18 5                                                                                                               18
19 9                                                                                                       19
20 5                                                                                                               20
21 4                                                                                                                 21
22 9                                                                                                       22
23 11                                                                                                   23
24 9                                                                                                       24
25 7                                                                                                         25
26 7                                                                                                           26
27 4                                                                                                                 27
28 6                                                                                                             28
29 9                                                                                                       29
30 10                                                                                                     30
31 5                                                                                                               31
32 9                                                                                                       32
33 8                                                                                                       33
34 3                                                                                                                   34
35 13                                                                                               35
36 8                                                                                                         36
37 14                                                                                           37
38 9                                                                                                       38
39 8                                                                                                         39
40 9                                                                                                       40
41 8                                                                                                         41
42 3                                                                                                                   42
43 5                                                                                                               43
44 11                                                                                                   44
45 9                                                                                                       45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
07
03
/
07
01
/
07
28
/
06
26
/
06
24
/
06
21
/
06
19
/
06
17
/
06
14
/
06
12
/
06
10
/
06
07
/
06
05
/
06
03
/
06
31
/
05
29
/
05
27
/
05
24
/
05
22
/
05
20
/
05
17
/
05
15
/
05
13
/
05
10
/
05
08
/
05
06
/
05
03
/
05
01
/
05
29
/
04
26
/
04
24
/
04
29
/
03
27
/
03
25
/
03
22
/
03
20
/
03
18
/
03
15
/
03
13
/
03
11
/
03
08
/
03
06
/
03
04
/
03
01
/
03
28
/
02
26
/
02
23
/
02
21
/
02
19
/
02
16
/
02
14
/
02
12
/
02
09
/
02
07
/
02
05
/
02
02
/
02
31
/
01
29
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng