Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 17/02/2019 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
02
15
/
02
13
/
02
10
/
02
08
/
02
06
/
02
03
/
02
01
/
02
30
/
01
27
/
01
25
/
01
23
/
01
20
/
01
18
/
01
16
/
01
13
/
01
11
/
01
09
/
01
06
/
01
04
/
01
02
/
01
30
/
12
28
/
12
26
/
12
23
/
12
21
/
12
19
/
12
16
/
12
14
/
12
12
/
12
09
/
12
07
/
12
05
/
12
02
/
12
30
/
11
28
/
11
25
/
11
23
/
11
21
/
11
18
/
11
16
/
11
14
/
11
11
/
11
09
/
11
07
/
11
04
/
11
02
/
11
31
/
10
28
/
10
26
/
10
24
/
10
21
/
10
19
/
10
17
/
10
14
/
10
12
/
10
10
/
10
07
/
10
05
/
10
03
/
10
Ngày
/
Tháng
01 12                                                                                                 01
02 6                                                                                                             02
03 6                                                                                                             03
04 7                                                                                                           04
05 3                                                                                                                   05
06 10                                                                                                   06
07 7                                                                                                           07
08 7                                                                                                           08
09 7                                                                                                           09
10 4                                                                                                                 10
11 13                                                                                               11
12 12                                                                                               12
13 5                                                                                                               13
14 10                                                                                                     14
15 2                                                                                                                     15
16 6                                                                                                             16
17 5                                                                                                               17
18 11                                                                                                   18
19 7                                                                                                         19
20 6                                                                                                             20
21 7                                                                                                         21
22 14                                                                                             22
23 6                                                                                                             23
24 9                                                                                                       24
25 12                                                                                               25
26 10                                                                                                     26
27 7                                                                                                           27
28 10                                                                                                     28
29 8                                                                                                         29
30 12                                                                                                 30
31 10                                                                                                     31
32 4                                                                                                                 32
33 10                                                                                                     33
34 10                                                                                                     34
35 12                                                                                                 35
36 4                                                                                                                 36
37 7                                                                                                           37
38 6                                                                                                             38
39 8                                                                                                         39
40 9                                                                                                       40
41 8                                                                                                         41
42 6                                                                                                             42
43 4                                                                                                                 43
44 10                                                                                                     44
45 5                                                                                                             45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
02
15
/
02
13
/
02
10
/
02
08
/
02
06
/
02
03
/
02
01
/
02
30
/
01
27
/
01
25
/
01
23
/
01
20
/
01
18
/
01
16
/
01
13
/
01
11
/
01
09
/
01
06
/
01
04
/
01
02
/
01
30
/
12
28
/
12
26
/
12
23
/
12
21
/
12
19
/
12
16
/
12
14
/
12
12
/
12
09
/
12
07
/
12
05
/
12
02
/
12
30
/
11
28
/
11
25
/
11
23
/
11
21
/
11
18
/
11
16
/
11
14
/
11
11
/
11
09
/
11
07
/
11
04
/
11
02
/
11
31
/
10
28
/
10
26
/
10
24
/
10
21
/
10
19
/
10
17
/
10
14
/
10
12
/
10
10
/
10
07
/
10
05
/
10
03
/
10
Ngày
/
Tháng