Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 18/09/2020 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
16
/
09
13
/
09
11
/
09
09
/
09
06
/
09
04
/
09
02
/
09
30
/
08
28
/
08
26
/
08
23
/
08
21
/
08
19
/
08
16
/
08
14
/
08
12
/
08
09
/
08
07
/
08
05
/
08
02
/
08
31
/
07
29
/
07
26
/
07
24
/
07
22
/
07
19
/
07
17
/
07
15
/
07
12
/
07
10
/
07
08
/
07
05
/
07
03
/
07
01
/
07
28
/
06
26
/
06
24
/
06
21
/
06
19
/
06
17
/
06
14
/
06
12
/
06
10
/
06
07
/
06
05
/
06
03
/
06
31
/
05
29
/
05
27
/
05
24
/
05
22
/
05
20
/
05
17
/
05
15
/
05
13
/
05
10
/
05
08
/
05
06
/
05
03
/
05
Ngày
/
Tháng
01 7                                                                                                           01
02 5                                                                                                               02
03 4                                                                                                                 03
04 9                                                                                                       04
05 6                                                                                                           05
06 9                                                                                                       06
07 10                                                                                                     07
08 6                                                                                                             08
09 7                                                                                                           09
10 10                                                                                                     10
11 6                                                                                                             11
12 4                                                                                                                 12
13 9                                                                                                       13
14 9                                                                                                       14
15 7                                                                                                           15
16 6                                                                                                             16
17 9                                                                                                       17
18 12                                                                                               18
19 13                                                                                               19
20 9                                                                                                       20
21 9                                                                                                       21
22 7                                                                                                           22
23 9                                                                                                       23
24 6                                                                                                             24
25 6                                                                                                             25
26 7                                                                                                           26
27 6                                                                                                             27
28 6                                                                                                             28
29 7                                                                                                         29
30 9                                                                                                       30
31 6                                                                                                             31
32 7                                                                                                         32
33 12                                                                                                 33
34 5                                                                                                               34
35 12                                                                                                 35
36 7                                                                                                           36
37 9                                                                                                       37
38 6                                                                                                           38
39 8                                                                                                         39
40 9                                                                                                       40
41 10                                                                                                     41
42 6                                                                                                             42
43 9                                                                                                       43
44 9                                                                                                     44
45 10                                                                                                     45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
09
16
/
09
13
/
09
11
/
09
09
/
09
06
/
09
04
/
09
02
/
09
30
/
08
28
/
08
26
/
08
23
/
08
21
/
08
19
/
08
16
/
08
14
/
08
12
/
08
09
/
08
07
/
08
05
/
08
02
/
08
31
/
07
29
/
07
26
/
07
24
/
07
22
/
07
19
/
07
17
/
07
15
/
07
12
/
07
10
/
07
08
/
07
05
/
07
03
/
07
01
/
07
28
/
06
26
/
06
24
/
06
21
/
06
19
/
06
17
/
06
14
/
06
12
/
06
10
/
06
07
/
06
05
/
06
03
/
06
31
/
05
29
/
05
27
/
05
24
/
05
22
/
05
20
/
05
17
/
05
15
/
05
13
/
05
10
/
05
08
/
05
06
/
05
03
/
05
Ngày
/
Tháng