Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 22/01/2020 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
19
/
01
17
/
01
15
/
01
12
/
01
10
/
01
08
/
01
05
/
01
03
/
01
01
/
01
29
/
12
27
/
12
25
/
12
22
/
12
20
/
12
18
/
12
15
/
12
13
/
12
11
/
12
08
/
12
06
/
12
04
/
12
01
/
12
29
/
11
27
/
11
24
/
11
22
/
11
20
/
11
17
/
11
15
/
11
13
/
11
10
/
11
08
/
11
06
/
11
03
/
11
01
/
11
30
/
10
27
/
10
25
/
10
23
/
10
20
/
10
18
/
10
16
/
10
13
/
10
11
/
10
09
/
10
06
/
10
04
/
10
02
/
10
29
/
09
27
/
09
25
/
09
22
/
09
20
/
09
18
/
09
15
/
09
13
/
09
11
/
09
08
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
01 10                                                                                                     01
02 13                                                                                             02
03 8                                                                                                         03
04 7                                                                                                         04
05 4                                                                                                                 05
06 9                                                                                                       06
07 7                                                                                                           07
08 9                                                                                                       08
09 14                                                                                             09
10 8                                                                                                         10
11 5                                                                                                               11
12 11                                                                                                   12
13 4                                                                                                               13
14 7                                                                                                           14
15 8                                                                                                       15
16 7                                                                                                           16
17 7                                                                                                           17
18 4                                                                                                                 18
19 11                                                                                                   19
20 5                                                                                                               20
21 11                                                                                                   21
22 9                                                                                                       22
23 5                                                                                                               23
24 9                                                                                                       24
25 9                                                                                                       25
26 9                                                                                                     26
27 5                                                                                                               27
28 13                                                                                               28
29 6                                                                                                             29
30 11                                                                                                   30
31 7                                                                                                         31
32 9                                                                                                       32
33 4                                                                                                                 33
34 5                                                                                                               34
35 9                                                                                                       35
36 9                                                                                                       36
37 6                                                                                                             37
38 10                                                                                                     38
39 5                                                                                                               39
40 8                                                                                                         40
41 5                                                                                                               41
42 4                                                                                                                 42
43 9                                                                                                       43
44 11                                                                                                   44
45 8                                                                                                         45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
19
/
01
17
/
01
15
/
01
12
/
01
10
/
01
08
/
01
05
/
01
03
/
01
01
/
01
29
/
12
27
/
12
25
/
12
22
/
12
20
/
12
18
/
12
15
/
12
13
/
12
11
/
12
08
/
12
06
/
12
04
/
12
01
/
12
29
/
11
27
/
11
24
/
11
22
/
11
20
/
11
17
/
11
15
/
11
13
/
11
10
/
11
08
/
11
06
/
11
03
/
11
01
/
11
30
/
10
27
/
10
25
/
10
23
/
10
20
/
10
18
/
10
16
/
10
13
/
10
11
/
10
09
/
10
06
/
10
04
/
10
02
/
10
29
/
09
27
/
09
25
/
09
22
/
09
20
/
09
18
/
09
15
/
09
13
/
09
11
/
09
08
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng