Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 22/09/2023 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
20
/
09
17
/
09
15
/
09
13
/
09
10
/
09
08
/
09
06
/
09
03
/
09
01
/
09
30
/
08
27
/
08
25
/
08
23
/
08
20
/
08
18
/
08
16
/
08
13
/
08
11
/
08
09
/
08
06
/
08
04
/
08
02
/
08
30
/
07
28
/
07
26
/
07
23
/
07
21
/
07
19
/
07
16
/
07
14
/
07
12
/
07
09
/
07
07
/
07
05
/
07
02
/
07
30
/
06
28
/
06
25
/
06
23
/
06
21
/
06
18
/
06
16
/
06
14
/
06
11
/
06
09
/
06
07
/
06
04
/
06
02
/
06
31
/
05
28
/
05
26
/
05
24
/
05
21
/
05
19
/
05
17
/
05
14
/
05
12
/
05
10
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
01 4                                                                                                                 01
02 8                                                                                                         02
03 9                                                                                                       03
04 11                                                                                                 04
05 9                                                                                                       05
06 8                                                                                                         06
07 11                                                                                                   07
08 11                                                                                                   08
09 10                                                                                                     09
10 9                                                                                                       10
11 2                                                                                                                     11
12 6                                                                                                             12
13 9                                                                                                       13
14 8                                                                                                         14
15 9                                                                                                       15
16 7                                                                                                           16
17 6                                                                                                             17
18 10                                                                                                     18
19 14                                                                                             19
20 9                                                                                                       20
21 7                                                                                                           21
22 6                                                                                                             22
23 7                                                                                                           23
24 7                                                                                                           24
25 5                                                                                                               25
26 3                                                                                                                   26
27 11                                                                                                   27
28 7                                                                                                           28
29 6                                                                                                             29
30 9                                                                                                     30
31 9                                                                                                     31
32 3                                                                                                                   32
33 10                                                                                                   33
34 2                                                                                                                     34
35 6                                                                                                           35
36 4                                                                                                                 36
37 11                                                                                                   37
38 11                                                                                                   38
39 7                                                                                                           39
40 5                                                                                                               40
41 13                                                                                               41
42 6                                                                                                             42
43 6                                                                                                             43
44 14                                                                                             44
45 9                                                                                                     45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
20
/
09
17
/
09
15
/
09
13
/
09
10
/
09
08
/
09
06
/
09
03
/
09
01
/
09
30
/
08
27
/
08
25
/
08
23
/
08
20
/
08
18
/
08
16
/
08
13
/
08
11
/
08
09
/
08
06
/
08
04
/
08
02
/
08
30
/
07
28
/
07
26
/
07
23
/
07
21
/
07
19
/
07
16
/
07
14
/
07
12
/
07
09
/
07
07
/
07
05
/
07
02
/
07
30
/
06
28
/
06
25
/
06
23
/
06
21
/
06
18
/
06
16
/
06
14
/
06
11
/
06
09
/
06
07
/
06
04
/
06
02
/
06
31
/
05
28
/
05
26
/
05
24
/
05
21
/
05
19
/
05
17
/
05
14
/
05
12
/
05
10
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng