Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 20/08/2017 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
18
/
08
16
/
08
13
/
08
11
/
08
09
/
08
06
/
08
04
/
08
02
/
08
30
/
07
28
/
07
26
/
07
23
/
07
21
/
07
19
/
07
16
/
07
14
/
07
12
/
07
09
/
07
07
/
07
05
/
07
02
/
07
30
/
06
28
/
06
25
/
06
23
/
06
21
/
06
18
/
06
16
/
06
14
/
06
11
/
06
09
/
06
07
/
06
04
/
06
02
/
06
31
/
05
28
/
05
26
/
05
24
/
05
21
/
05
19
/
05
17
/
05
14
/
05
12
/
05
10
/
05
07
/
05
05
/
05
03
/
05
30
/
04
28
/
04
26
/
04
23
/
04
21
/
04
19
/
04
16
/
04
14
/
04
12
/
04
09
/
04
07
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng
01 11       1 1           1               1   1 1 1                     1             1     1   1                             01
02 9             1                 1 1             1       1                 1                       1 1             1       02
03 6   1   1       1                                 1                                             1                 1       03
04 8   1                 1       1         1 1                                                   1                 1     1   04
05 11 1                         1       1       1               1 1   1   1                                         1   1 1   05
06 10     1 1                   1                   1         1   1   1         1                     1           1           06
07 14       1         1       1   1             1 1                 1       1 1         1     1 1             1   1           07
08 11                   1                                   1   1               1 1   1 1             1       1       1 1     08
09 12             1       1 1 1 1       1 1             1 1             1                         1     1                     09
10 7             1   1             1             1     1     1                                                     1         10
11 8     1     1 1                                               1                 1   1             1 1                     11
12 6         1     1                                       1                                     1   1 1                     12
13 10               1         1   1   1                               1   1 1             1                 1         1     1 13
14 7                                   1 1           1     1     1                 1                     1                 1 14
15 9 1   1                     1       1                       1   1                     1             1     1               15
16 8       1                                 1 1           1             1 1                             1               1   16
17 10                 1 1                                     1               1     1     1   1           1 1             1   17
18 7 1 1   1                             1                                           1 1                         1           18
19 11     1   1 1               1     1     1   1                   1                               1           1     1       19
20 5                             1                                               1                 1     1     1           1 20
21 10 1           1           1                     1   1     1                           1   1     1                   1   1 21
22 6   1 1     1                           1                                       1                       1                 22
23 4               1                                                   1               1               1                   1 23
24 5           1       1             1                             1         1                                               24
25 10           1                     1   1                     1               1 1       1         1 1                 1     25
26 8               1 1   1 1           1                 1 1                                                           1     26
27 6                       1       1                         1                   1 1       1                                 27
28 6                 1       1           1         1                                 1         1                             28
29 5                               1                     1           1                       1                   1           29
30 8                       1               1             1                 1     1   1                     1 1               30
31 5           1                             1                 1             1                             1                 31
32 11                           1                                 1 1   1 1                     1 1           1 1 1       1   32
33 7                                 1               1           1               1   1                         1   1       1 33
34 3   1                                   1                           1                                                     34
35 11         1         1 1       1         1             1     1     1 1                   1             1                   35
36 3         1                                                                                   1                 1         36
37 9 1 1           1               1         1         1 1                 1                                           1     37
38 5                                             1   1       1                                                 1   1         38
39 8                     1   1     1               1                     1     1                         1   1               39
40 9                       1                 1   1 1   1                       1         1   1                           1   40
41 5     1   1         1                                                 1                                           1       41
42 8                                   1         1   1 1           1               1   1   1                                 42
43 5             1   1                                                                     1     1         1                 43
44 12                   1   1     1             1     1               1     1 1               1 1               1 1           44
45 5 1                                                                         1           1   1   1                         45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
08
18
/
08
16
/
08
13
/
08
11
/
08
09
/
08
06
/
08
04
/
08
02
/
08
30
/
07
28
/
07
26
/
07
23
/
07
21
/
07
19
/
07
16
/
07
14
/
07
12
/
07
09
/
07
07
/
07
05
/
07
02
/
07
30
/
06
28
/
06
25
/
06
23
/
06
21
/
06
18
/
06
16
/
06
14
/
06
11
/
06
09
/
06
07
/
06
04
/
06
02
/
06
31
/
05
28
/
05
26
/
05
24
/
05
21
/
05
19
/
05
17
/
05
14
/
05
12
/
05
10
/
05
07
/
05
05
/
05
03
/
05
30
/
04
28
/
04
26
/
04
23
/
04
21
/
04
19
/
04
16
/
04
14
/
04
12
/
04
09
/
04
07
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng