Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 14/06/2024 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
12
/
06
09
/
06
07
/
06
05
/
06
02
/
06
31
/
05
29
/
05
26
/
05
24
/
05
22
/
05
19
/
05
17
/
05
15
/
05
12
/
05
10
/
05
08
/
05
05
/
05
03
/
05
01
/
05
28
/
04
26
/
04
24
/
04
21
/
04
19
/
04
17
/
04
14
/
04
12
/
04
10
/
04
07
/
04
05
/
04
03
/
04
31
/
03
29
/
03
27
/
03
24
/
03
22
/
03
20
/
03
17
/
03
15
/
03
13
/
03
10
/
03
08
/
03
06
/
03
03
/
03
01
/
03
28
/
02
25
/
02
23
/
02
21
/
02
18
/
02
16
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
02
/
02
31
/
01
28
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng
01 8                                                                                                         01
02 10                                                                                                     02
03 9                                                                                                       03
04 7                                                                                                           04
05 8                                                                                                         05
06 5                                                                                                               06
07 9                                                                                                       07
08 6                                                                                                           08
09 8                                                                                                         09
10 9                                                                                                       10
11 10                                                                                                     11
12 7                                                                                                           12
13 9                                                                                                       13
14 10                                                                                                     14
15 9                                                                                                       15
16 5                                                                                                               16
17 8                                                                                                         17
18 3                                                                                                                   18
19 7                                                                                                         19
20 7                                                                                                           20
21 11                                                                                                   21
22 9                                                                                                     22
23 6                                                                                                             23
24 9                                                                                                       24
25 13                                                                                               25
26 9                                                                                                       26
27 8                                                                                                       27
28 7                                                                                                           28
29 10                                                                                                     29
30 6                                                                                                             30
31 6                                                                                                           31
32 7                                                                                                           32
33 7                                                                                                           33
34 11                                                                                                   34
35 8                                                                                                       35
36 5                                                                                                               36
37 5                                                                                                               37
38 6                                                                                                             38
39 10                                                                                                     39
40 10                                                                                                     40
41 10                                                                                                     41
42 9                                                                                                       42
43 7                                                                                                           43
44 2                                                                                                                     44
45 9                                                                                                       45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
12
/
06
09
/
06
07
/
06
05
/
06
02
/
06
31
/
05
29
/
05
26
/
05
24
/
05
22
/
05
19
/
05
17
/
05
15
/
05
12
/
05
10
/
05
08
/
05
05
/
05
03
/
05
01
/
05
28
/
04
26
/
04
24
/
04
21
/
04
19
/
04
17
/
04
14
/
04
12
/
04
10
/
04
07
/
04
05
/
04
03
/
04
31
/
03
29
/
03
27
/
03
24
/
03
22
/
03
20
/
03
17
/
03
15
/
03
13
/
03
10
/
03
08
/
03
06
/
03
03
/
03
01
/
03
28
/
02
25
/
02
23
/
02
21
/
02
18
/
02
16
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
02
/
02
31
/
01
28
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng