Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 13/10/2019 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
10
11
/
10
09
/
10
06
/
10
04
/
10
02
/
10
29
/
09
27
/
09
25
/
09
22
/
09
20
/
09
18
/
09
15
/
09
13
/
09
11
/
09
08
/
09
06
/
09
04
/
09
01
/
09
30
/
08
28
/
08
25
/
08
23
/
08
21
/
08
18
/
08
16
/
08
14
/
08
11
/
08
09
/
08
07
/
08
04
/
08
02
/
08
31
/
07
28
/
07
26
/
07
24
/
07
21
/
07
19
/
07
17
/
07
14
/
07
12
/
07
10
/
07
07
/
07
05
/
07
03
/
07
30
/
06
28
/
06
26
/
06
23
/
06
21
/
06
19
/
06
16
/
06
14
/
06
12
/
06
09
/
06
07
/
06
05
/
06
02
/
06
31
/
05
29
/
05
Ngày
/
Tháng
01 8                                                                                                         01
02 14                                                                                             02
03 5                                                                                                               03
04 6                                                                                                             04
05 9                                                                                                       05
06 17                                                                                       06
07 13                                                                                               07
08 6                                                                                                             08
09 11                                                                                                   09
10 5                                                                                                               10
11 11                                                                                                   11
12 11                                                                                                 12
13 5                                                                                                               13
14 7                                                                                                           14
15 7                                                                                                           15
16 7                                                                                                           16
17 5                                                                                                               17
18 5                                                                                                             18
19 9                                                                                                     19
20 7                                                                                                           20
21 11                                                                                                   21
22 11                                                                                                   22
23 8                                                                                                         23
24 10                                                                                                     24
25 16                                                                                         25
26 9                                                                                                       26
27 4                                                                                                               27
28 11                                                                                                   28
29 5                                                                                                               29
30 10                                                                                                     30
31 11                                                                                                   31
32 5                                                                                                               32
33 7                                                                                                           33
34 3                                                                                                                   34
35 6                                                                                                           35
36 8                                                                                                         36
37 8                                                                                                         37
38 2                                                                                                                     38
39 6                                                                                                             39
40 5                                                                                                               40
41 5                                                                                                               41
42 2                                                                                                                   42
43 7                                                                                                           43
44 7                                                                                                           44
45 9                                                                                                       45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
10
11
/
10
09
/
10
06
/
10
04
/
10
02
/
10
29
/
09
27
/
09
25
/
09
22
/
09
20
/
09
18
/
09
15
/
09
13
/
09
11
/
09
08
/
09
06
/
09
04
/
09
01
/
09
30
/
08
28
/
08
25
/
08
23
/
08
21
/
08
18
/
08
16
/
08
14
/
08
11
/
08
09
/
08
07
/
08
04
/
08
02
/
08
31
/
07
28
/
07
26
/
07
24
/
07
21
/
07
19
/
07
17
/
07
14
/
07
12
/
07
10
/
07
07
/
07
05
/
07
03
/
07
30
/
06
28
/
06
26
/
06
23
/
06
21
/
06
19
/
06
16
/
06
14
/
06
12
/
06
09
/
06
07
/
06
05
/
06
02
/
06
31
/
05
29
/
05
Ngày
/
Tháng