Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 14/06/2019 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
12
/
06
09
/
06
07
/
06
05
/
06
02
/
06
31
/
05
29
/
05
26
/
05
24
/
05
22
/
05
19
/
05
17
/
05
15
/
05
12
/
05
10
/
05
08
/
05
05
/
05
03
/
05
01
/
05
28
/
04
26
/
04
24
/
04
21
/
04
19
/
04
17
/
04
14
/
04
12
/
04
10
/
04
07
/
04
05
/
04
03
/
04
31
/
03
29
/
03
27
/
03
24
/
03
22
/
03
20
/
03
17
/
03
15
/
03
13
/
03
10
/
03
08
/
03
06
/
03
03
/
03
01
/
03
27
/
02
24
/
02
22
/
02
20
/
02
17
/
02
15
/
02
13
/
02
10
/
02
08
/
02
06
/
02
03
/
02
01
/
02
30
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng
01 13                                                                                               01
02 11                                                                                                   02
03 6                                                                                                             03
04 9                                                                                                       04
05 13                                                                                               05
06 8                                                                                                         06
07 10                                                                                                     07
08 5                                                                                                               08
09 2                                                                                                                   09
10 5                                                                                                               10
11 12                                                                                               11
12 12                                                                                               12
13 11                                                                                                   13
14 7                                                                                                           14
15 7                                                                                                           15
16 8                                                                                                         16
17 8                                                                                                         17
18 8                                                                                                         18
19 5                                                                                                               19
20 5                                                                                                               20
21 5                                                                                                               21
22 6                                                                                                           22
23 9                                                                                                       23
24 11                                                                                                   24
25 10                                                                                                     25
26 6                                                                                                             26
27 9                                                                                                     27
28 4                                                                                                                 28
29 7                                                                                                         29
30 13                                                                                               30
31 7                                                                                                           31
32 5                                                                                                               32
33 8                                                                                                         33
34 7                                                                                                           34
35 12                                                                                                 35
36 4                                                                                                                 36
37 9                                                                                                       37
38 8                                                                                                         38
39 5                                                                                                               39
40 3                                                                                                                   40
41 9                                                                                                       41
42 8                                                                                                         42
43 10                                                                                                     43
44 6                                                                                                             44
45 8                                                                                                         45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
12
/
06
09
/
06
07
/
06
05
/
06
02
/
06
31
/
05
29
/
05
26
/
05
24
/
05
22
/
05
19
/
05
17
/
05
15
/
05
12
/
05
10
/
05
08
/
05
05
/
05
03
/
05
01
/
05
28
/
04
26
/
04
24
/
04
21
/
04
19
/
04
17
/
04
14
/
04
12
/
04
10
/
04
07
/
04
05
/
04
03
/
04
31
/
03
29
/
03
27
/
03
24
/
03
22
/
03
20
/
03
17
/
03
15
/
03
13
/
03
10
/
03
08
/
03
06
/
03
03
/
03
01
/
03
27
/
02
24
/
02
22
/
02
20
/
02
17
/
02
15
/
02
13
/
02
10
/
02
08
/
02
06
/
02
03
/
02
01
/
02
30
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng