Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 18/10/2017 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
15
/
10
13
/
10
11
/
10
08
/
10
06
/
10
04
/
10
01
/
10
29
/
09
27
/
09
24
/
09
22
/
09
20
/
09
17
/
09
15
/
09
13
/
09
10
/
09
08
/
09
06
/
09
03
/
09
01
/
09
30
/
08
27
/
08
25
/
08
23
/
08
20
/
08
18
/
08
16
/
08
13
/
08
11
/
08
09
/
08
06
/
08
04
/
08
02
/
08
30
/
07
28
/
07
26
/
07
23
/
07
21
/
07
19
/
07
16
/
07
14
/
07
12
/
07
09
/
07
07
/
07
05
/
07
02
/
07
30
/
06
28
/
06
25
/
06
23
/
06
21
/
06
18
/
06
16
/
06
14
/
06
11
/
06
09
/
06
07
/
06
04
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
01 9                                 1                       1 1           1               1   1 1 1                     1   01
02 8   1                               1           1               1                 1 1             1       1               02
03 7                             1 1             1       1   1       1                                 1                     03
04 9       1   1 1       1                               1                 1       1         1 1                             04
05 13             1         1 1           1 1   1       1                         1       1       1               1 1   1   1 05
06 11           1               1           1         1     1 1                   1                   1         1   1   1     06
07 10                         1                   1 1         1         1       1   1             1 1                 1       07
08 7         1     1               1           1                         1                                   1   1           08
09 13   1         1                           1                     1       1 1 1 1       1 1             1 1             1   09
10 10     1             1 1                   1                     1   1             1             1     1     1             10
11 8       1             1     1               1           1     1 1                                               1         11
12 4                                               1           1     1                                       1               12
13 8     1                   1               1                       1         1   1   1                               1   1 13
14 7   1   1                                                                             1 1           1     1     1         14
15 9       1                   1       1               1   1                     1       1                       1   1       15
16 9 1       1             1   1                 1           1                                 1 1           1             1 16
17 5                         1         1                               1 1                                     1             17
18 5           1                                       1 1   1                             1                                 18
19 13       1     1     1           1         1             1   1 1               1     1     1   1                   1       19
20 4     1     1                         1                                         1                                         20
21 9   1 1                 1                           1           1           1                     1   1     1             21
22 5                                 1                   1 1     1                           1                               22
23 7               1 1       1       1       1                       1                                                   1   23
24 8 1       1                   1       1                       1       1             1                             1       24
25 6     1                                           1           1                     1   1                     1           25
26 9       1                               1                         1 1   1 1           1                 1 1               26
27 7         1     1                               1 1                       1       1                         1             27
28 7                 1                     1   1                       1       1           1         1                       28
29 3                                                                                 1                     1           1     29
30 5           1     1                                                       1               1             1                 30
31 5                     1 1                                     1                             1                 1           31
32 8 1                                 1 1       1                               1                                 1 1   1 1 32
33 5                   1     1                                                         1               1           1         33
34 5                   1                             1   1                                   1                           1   34
35 18   1     1       1 1         1 1 1     1   1               1         1 1       1         1             1     1     1 1   35
36 8 1   1         1     1           1   1       1             1                                                             36
37 14 1           1 1 1     1   1 1                     1 1           1               1         1         1 1                 37
38 4                               1                                                               1   1       1             38
39 7         1           1                       1                         1   1     1               1                     1 39
40 11 1 1                       1 1 1               1                         1                 1   1 1   1                   40
41 7                       1           1     1 1           1   1         1                                                 1 41
42 9                 1               1   1           1                                   1         1   1 1           1       42
43 6               1             1         1         1             1   1                                                     43
44 9             1                     1           1                     1   1     1             1     1               1     44
45 3           1       1                               1                                                                     45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
15
/
10
13
/
10
11
/
10
08
/
10
06
/
10
04
/
10
01
/
10
29
/
09
27
/
09
24
/
09
22
/
09
20
/
09
17
/
09
15
/
09
13
/
09
10
/
09
08
/
09
06
/
09
03
/
09
01
/
09
30
/
08
27
/
08
25
/
08
23
/
08
20
/
08
18
/
08
16
/
08
13
/
08
11
/
08
09
/
08
06
/
08
04
/
08
02
/
08
30
/
07
28
/
07
26
/
07
23
/
07
21
/
07
19
/
07
16
/
07
14
/
07
12
/
07
09
/
07
07
/
07
05
/
07
02
/
07
30
/
06
28
/
06
25
/
06
23
/
06
21
/
06
18
/
06
16
/
06
14
/
06
11
/
06
09
/
06
07
/
06
04
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng