Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 22/11/2017 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
11
19
/
11
17
/
11
15
/
11
12
/
11
10
/
11
08
/
11
05
/
11
03
/
11
01
/
11
29
/
10
27
/
10
25
/
10
22
/
10
20
/
10
18
/
10
15
/
10
13
/
10
11
/
10
08
/
10
06
/
10
04
/
10
01
/
10
29
/
09
27
/
09
24
/
09
22
/
09
20
/
09
17
/
09
15
/
09
13
/
09
10
/
09
08
/
09
06
/
09
03
/
09
01
/
09
30
/
08
27
/
08
25
/
08
23
/
08
20
/
08
18
/
08
16
/
08
13
/
08
11
/
08
09
/
08
06
/
08
04
/
08
02
/
08
30
/
07
28
/
07
26
/
07
23
/
07
21
/
07
19
/
07
16
/
07
14
/
07
12
/
07
09
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
01 9                                                                                                       01
02 7                                                                                                           02
03 7                                                                                                           03
04 10                                                                                                   04
05 11                                                                                                   05
06 8                                                                                                         06
07 8                                                                                                         07
08 6                                                                                                             08
09 12                                                                                                 09
10 8                                                                                                         10
11 8                                                                                                         11
12 5                                                                                                               12
13 9                                                                                                       13
14 6                                                                                                             14
15 8                                                                                                         15
16 7                                                                                                           16
17 8                                                                                                         17
18 8                                                                                                         18
19 12                                                                                               19
20 6                                                                                                             20
21 8                                                                                                         21
22 7                                                                                                         22
23 9                                                                                                       23
24 9                                                                                                       24
25 8                                                                                                         25
26 8                                                                                                         26
27 8                                                                                                         27
28 7                                                                                                           28
29 2                                                                                                                     29
30 4                                                                                                               30
31 6                                                                                                             31
32 5                                                                                                               32
33 6                                                                                                             33
34 4                                                                                                               34
35 15                                                                                         35
36 9                                                                                                       36
37 12                                                                                                 37
38 4                                                                                                                 38
39 8                                                                                                         39
40 9                                                                                                       40
41 10                                                                                                     41
42 9                                                                                                       42
43 8                                                                                                         43
44 11                                                                                                   44
45 5                                                                                                               45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
11
19
/
11
17
/
11
15
/
11
12
/
11
10
/
11
08
/
11
05
/
11
03
/
11
01
/
11
29
/
10
27
/
10
25
/
10
22
/
10
20
/
10
18
/
10
15
/
10
13
/
10
11
/
10
08
/
10
06
/
10
04
/
10
01
/
10
29
/
09
27
/
09
24
/
09
22
/
09
20
/
09
17
/
09
15
/
09
13
/
09
10
/
09
08
/
09
06
/
09
03
/
09
01
/
09
30
/
08
27
/
08
25
/
08
23
/
08
20
/
08
18
/
08
16
/
08
13
/
08
11
/
08
09
/
08
06
/
08
04
/
08
02
/
08
30
/
07
28
/
07
26
/
07
23
/
07
21
/
07
19
/
07
16
/
07
14
/
07
12
/
07
09
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng