Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 26/01/2022 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
23
/
01
21
/
01
19
/
01
16
/
01
14
/
01
12
/
01
09
/
01
07
/
01
05
/
01
02
/
01
31
/
12
29
/
12
26
/
12
24
/
12
22
/
12
19
/
12
17
/
12
15
/
12
12
/
12
10
/
12
08
/
12
05
/
12
03
/
12
01
/
12
28
/
11
26
/
11
24
/
11
21
/
11
19
/
11
17
/
11
14
/
11
12
/
11
10
/
11
07
/
11
05
/
11
03
/
11
31
/
10
29
/
10
27
/
10
24
/
10
22
/
10
20
/
10
17
/
10
15
/
10
13
/
10
10
/
10
08
/
10
06
/
10
03
/
10
01
/
10
29
/
09
26
/
09
24
/
09
22
/
09
19
/
09
17
/
09
15
/
09
12
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng
01 6                                                                                                             01
02 3                                                                                                                   02
03 11                                                                                                   03
04 9                                                                                                       04
05 12                                                                                                 05
06 9                                                                                                       06
07 2                                                                                                                     07
08 5                                                                                                               08
09 7                                                                                                           09
10 7                                                                                                         10
11 8                                                                                                         11
12 5                                                                                                               12
13 10                                                                                                     13
14 7                                                                                                           14
15 10                                                                                                     15
16 8                                                                                                       16
17 13                                                                                               17
18 9                                                                                                       18
19 5                                                                                                               19
20 6                                                                                                             20
21 5                                                                                                               21
22 5                                                                                                             22
23 4                                                                                                                 23
24 11                                                                                                   24
25 7                                                                                                           25
26 6                                                                                                             26
27 10                                                                                                     27
28 8                                                                                                         28
29 11                                                                                                   29
30 6                                                                                                             30
31 6                                                                                                             31
32 7                                                                                                           32
33 8                                                                                                         33
34 10                                                                                                     34
35 9                                                                                                       35
36 13                                                                                             36
37 6                                                                                                             37
38 7                                                                                                           38
39 8                                                                                                         39
40 10                                                                                                     40
41 11                                                                                                   41
42 8                                                                                                         42
43 7                                                                                                         43
44 8                                                                                                       44
45 11                                                                                                   45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
23
/
01
21
/
01
19
/
01
16
/
01
14
/
01
12
/
01
09
/
01
07
/
01
05
/
01
02
/
01
31
/
12
29
/
12
26
/
12
24
/
12
22
/
12
19
/
12
17
/
12
15
/
12
12
/
12
10
/
12
08
/
12
05
/
12
03
/
12
01
/
12
28
/
11
26
/
11
24
/
11
21
/
11
19
/
11
17
/
11
14
/
11
12
/
11
10
/
11
07
/
11
05
/
11
03
/
11
31
/
10
29
/
10
27
/
10
24
/
10
22
/
10
20
/
10
17
/
10
15
/
10
13
/
10
10
/
10
08
/
10
06
/
10
03
/
10
01
/
10
29
/
09
26
/
09
24
/
09
22
/
09
19
/
09
17
/
09
15
/
09
12
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng