Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 21/10/2018 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
19
/
10
17
/
10
14
/
10
12
/
10
10
/
10
07
/
10
05
/
10
03
/
10
30
/
09
28
/
09
26
/
09
23
/
09
21
/
09
19
/
09
16
/
09
14
/
09
12
/
09
09
/
09
07
/
09
05
/
09
02
/
09
31
/
08
29
/
08
26
/
08
24
/
08
22
/
08
19
/
08
17
/
08
15
/
08
12
/
08
10
/
08
08
/
08
05
/
08
03
/
08
01
/
08
29
/
07
27
/
07
25
/
07
22
/
07
20
/
07
18
/
07
15
/
07
13
/
07
11
/
07
08
/
07
06
/
07
04
/
07
01
/
07
29
/
06
27
/
06
24
/
06
22
/
06
20
/
06
17
/
06
15
/
06
13
/
06
10
/
06
08
/
06
06
/
06
Ngày
/
Tháng
01 4                                                                                                                 01
02 7                                                                                                           02
03 9                                                                                                       03
04 4                                                                                                                 04
05 4                                                                                                                 05
06 8                                                                                                       06
07 6                                                                                                             07
08 11                                                                                                   08
09 4                                                                                                                 09
10 7                                                                                                           10
11 8                                                                                                         11
12 11                                                                                                   12
13 7                                                                                                           13
14 7                                                                                                           14
15 5                                                                                                               15
16 7                                                                                                           16
17 7                                                                                                           17
18 13                                                                                               18
19 8                                                                                                         19
20 6                                                                                                           20
21 3                                                                                                                   21
22 13                                                                                             22
23 5                                                                                                               23
24 11                                                                                                   24
25 6                                                                                                             25
26 8                                                                                                       26
27 9                                                                                                       27
28 15                                                                                           28
29 9                                                                                                       29
30 6                                                                                                             30
31 7                                                                                                           31
32 6                                                                                                             32
33 7                                                                                                           33
34 13                                                                                               34
35 4                                                                                                                 35
36 8                                                                                                         36
37 9                                                                                                       37
38 11                                                                                                   38
39 10                                                                                                     39
40 9                                                                                                       40
41 6                                                                                                             41
42 9                                                                                                       42
43 8                                                                                                       43
44 8                                                                                                       44
45 11                                                                                                   45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
19
/
10
17
/
10
14
/
10
12
/
10
10
/
10
07
/
10
05
/
10
03
/
10
30
/
09
28
/
09
26
/
09
23
/
09
21
/
09
19
/
09
16
/
09
14
/
09
12
/
09
09
/
09
07
/
09
05
/
09
02
/
09
31
/
08
29
/
08
26
/
08
24
/
08
22
/
08
19
/
08
17
/
08
15
/
08
12
/
08
10
/
08
08
/
08
05
/
08
03
/
08
01
/
08
29
/
07
27
/
07
25
/
07
22
/
07
20
/
07
18
/
07
15
/
07
13
/
07
11
/
07
08
/
07
06
/
07
04
/
07
01
/
07
29
/
06
27
/
06
24
/
06
22
/
06
20
/
06
17
/
06
15
/
06
13
/
06
10
/
06
08
/
06
06
/
06
Ngày
/
Tháng