Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 17/04/2019 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
14
/
04
12
/
04
10
/
04
07
/
04
05
/
04
03
/
04
31
/
03
29
/
03
27
/
03
24
/
03
22
/
03
20
/
03
17
/
03
15
/
03
13
/
03
10
/
03
08
/
03
06
/
03
03
/
03
01
/
03
27
/
02
24
/
02
22
/
02
20
/
02
17
/
02
15
/
02
13
/
02
10
/
02
08
/
02
06
/
02
03
/
02
01
/
02
30
/
01
27
/
01
25
/
01
23
/
01
20
/
01
18
/
01
16
/
01
13
/
01
11
/
01
09
/
01
06
/
01
04
/
01
02
/
01
30
/
12
28
/
12
26
/
12
23
/
12
21
/
12
19
/
12
16
/
12
14
/
12
12
/
12
09
/
12
07
/
12
05
/
12
02
/
12
30
/
11
Ngày
/
Tháng
01 15                                                                                           01
02 8                                                                                                         02
03 8                                                                                                         03
04 7                                                                                                           04
05 9                                                                                                       05
06 6                                                                                                             06
07 11                                                                                                   07
08 5                                                                                                               08
09 5                                                                                                               09
10 7                                                                                                           10
11 12                                                                                               11
12 8                                                                                                         12
13 7                                                                                                           13
14 9                                                                                                       14
15 7                                                                                                           15
16 9                                                                                                       16
17 6                                                                                                             17
18 5                                                                                                             18
19 7                                                                                                           19
20 5                                                                                                               20
21 6                                                                                                             21
22 11                                                                                                   22
23 6                                                                                                           23
24 11                                                                                                   24
25 9                                                                                                     25
26 8                                                                                                         26
27 8                                                                                                         27
28 5                                                                                                             28
29 8                                                                                                         29
30 11                                                                                                   30
31 9                                                                                                       31
32 6                                                                                                             32
33 8                                                                                                         33
34 10                                                                                                     34
35 10                                                                                                   35
36 3                                                                                                                   36
37 8                                                                                                         37
38 9                                                                                                       38
39 4                                                                                                                 39
40 8                                                                                                         40
41 7                                                                                                           41
42 9                                                                                                       42
43 5                                                                                                               43
44 11                                                                                                   44
45 8                                                                                                         45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
14
/
04
12
/
04
10
/
04
07
/
04
05
/
04
03
/
04
31
/
03
29
/
03
27
/
03
24
/
03
22
/
03
20
/
03
17
/
03
15
/
03
13
/
03
10
/
03
08
/
03
06
/
03
03
/
03
01
/
03
27
/
02
24
/
02
22
/
02
20
/
02
17
/
02
15
/
02
13
/
02
10
/
02
08
/
02
06
/
02
03
/
02
01
/
02
30
/
01
27
/
01
25
/
01
23
/
01
20
/
01
18
/
01
16
/
01
13
/
01
11
/
01
09
/
01
06
/
01
04
/
01
02
/
01
30
/
12
28
/
12
26
/
12
23
/
12
21
/
12
19
/
12
16
/
12
14
/
12
12
/
12
09
/
12
07
/
12
05
/
12
02
/
12
30
/
11
Ngày
/
Tháng