Thống kê kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - 60 kỳ đến Ngày 29/11/2020 - Tần suất chi tiết - Kết Quả Điện Toán

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
27
/
11
25
/
11
22
/
11
20
/
11
18
/
11
15
/
11
13
/
11
11
/
11
08
/
11
06
/
11
04
/
11
01
/
11
30
/
10
28
/
10
25
/
10
23
/
10
21
/
10
18
/
10
16
/
10
14
/
10
11
/
10
09
/
10
07
/
10
04
/
10
02
/
10
30
/
09
27
/
09
25
/
09
23
/
09
20
/
09
18
/
09
16
/
09
13
/
09
11
/
09
09
/
09
06
/
09
04
/
09
02
/
09
30
/
08
28
/
08
26
/
08
23
/
08
21
/
08
19
/
08
16
/
08
14
/
08
12
/
08
09
/
08
07
/
08
05
/
08
02
/
08
31
/
07
29
/
07
26
/
07
24
/
07
22
/
07
19
/
07
17
/
07
15
/
07
Ngày
/
Tháng
01 7                                                                                                           01
02 5                                                                                                               02
03 2                                                                                                                     03
04 10                                                                                                     04
05 8                                                                                                         05
06 7                                                                                                           06
07 9                                                                                                       07
08 7                                                                                                           08
09 9                                                                                                       09
10 7                                                                                                         10
11 7                                                                                                         11
12 6                                                                                                             12
13 8                                                                                                         13
14 14                                                                                             14
15 5                                                                                                               15
16 10                                                                                                     16
17 7                                                                                                           17
18 11                                                                                                 18
19 13                                                                                             19
20 8                                                                                                       20
21 9                                                                                                       21
22 2                                                                                                                     22
23 11                                                                                                   23
24 8                                                                                                         24
25 6                                                                                                             25
26 10                                                                                                     26
27 4                                                                                                                 27
28 4                                                                                                                 28
29 6                                                                                                             29
30 9                                                                                                       30
31 8                                                                                                         31
32 8                                                                                                         32
33 8                                                                                                         33
34 6                                                                                                             34
35 7                                                                                                           35
36 7                                                                                                           36
37 10                                                                                                     37
38 7                                                                                                           38
39 8                                                                                                         39
40 9                                                                                                       40
41 10                                                                                                     41
42 6                                                                                                             42
43 11                                                                                                   43
44 10                                                                                                     44
45 10                                                                                                   45
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
27
/
11
25
/
11
22
/
11
20
/
11
18
/
11
15
/
11
13
/
11
11
/
11
08
/
11
06
/
11
04
/
11
01
/
11
30
/
10
28
/
10
25
/
10
23
/
10
21
/
10
18
/
10
16
/
10
14
/
10
11
/
10
09
/
10
07
/
10
04
/
10
02
/
10
30
/
09
27
/
09
25
/
09
23
/
09
20
/
09
18
/
09
16
/
09
13
/
09
11
/
09
09
/
09
06
/
09
04
/
09
02
/
09
30
/
08
28
/
08
26
/
08
23
/
08
21
/
08
19
/
08
16
/
08
14
/
08
12
/
08
09
/
08
07
/
08
05
/
08
02
/
08
31
/
07
29
/
07
26
/
07
24
/
07
22
/
07
19
/
07
17
/
07
15
/
07
Ngày
/
Tháng